Tháng Mười Một 2018

Chia sẻ kỳ nghỉ là mô hình du lịch lần đầu xuất hiện từ sau thế chiến thứ 2, và được coi là sản phẩm tiền thân đầu tiên của kinh tế chia sẻ. Với sự phát triển và vai